பாவங்களின் பட்டியல் வள்ளலார் பாவங்கள் சிலவற்றைப் பட்டியலிட்டுக் கூறுகிறார்.அவை வருமாறு: 1. நல்லவர் மனத்தை நடுங்க வைப்பது. 2. வலிய வழக்கிட்டு மானம் கெடுப்பது. 3. தானம் கொடுப்போரைத் தடுத்து நிற்பது. 4. கலந்த சிநேகிதருள் கலகம் உண்டாக்குவது. 5. மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்வது. 6. குடிமக்களிடம் வரி உயர்த்திக் கொள்ளையடிப்பது. 7. ஏழைகள் வயிறு எரியச்செய்வது. 8. தருமம் பாராது தண்டிப்பது. 9. ஒரு தலைச் சார்பாக வழக்குரைப்பது. 10. உயிர்க் கொலை செய்பவர்க்கு உபகாரம் செய்வது. 11. களவு செய்பவர்க்கு உளவுகள் சொல்வது. 12. பொருளை இச்சித்துப் பொய் சொல்வது. 13. ஆசை காடி மோசம் செய்வது. 14. போக்குவரவு கூடிய வழியை அடைப்பது. 15. வேலை வாங்கிக்கொண்டு குறைப்பது. 16. பசித்தோர் முகத்தைப் பாராமல் இருப்பது. 17. இரப்பவர்க்குப் பிச்சை இல்லை என்பது. 18.  கோள் சொல்லிக் குடும்பத்தைக் குலைப்பது. 19. நாட்டாற்றில் கை நழுவுவது. 20. கலங்கி ஒளிந்தவரைக் காட்டிக் கொடுப்பது. 21. கற்பிழந்தவளோடு கலந்துறைவது. 22. காவல் கொண்டகன்னியைக் கற்பழிப்பது. 23. கணவன் வழி நிற்பவளைக் கற்பழிப்பது. 24. கருவைக் கலைப்பது. 25. குருவை வணங்கக் கூசி நிற்பது. 26. குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறுப்பது. 27. கற்றவர் தம்மிடம் கடுகடுப்போடு நடப்பது. 28. பட்சியைக் கூண்டில் பதைக்க அடைப்பது. 29. கன்றுக்குப் பாலூட்டாமல் கட்டி அடைப்பது. 30. ஊன் சுவை உண்டு உடல் வளர்ப்பது. 31. கல்லும் நெல்லும் கலந்து விற்பது. 32. அன்புடையவர்க்குத் துன்பம் செய்வது. 33.  குடிக்கின்ற நீருள்ள குளத்தைத் தூர்ப்பது. 34. வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சத்தை அழிப்பது. 35. பகை கொண்டு அயலவர் பயிர் அழிப்பது. 36. பொது மண்டபத்தைப் போய் இடிப்பது. 37. ஆலயக் கதவை அடைத்து வைப்பது. 38. சிவனடியாரைச் சீறி வைவது. 39. தவம் செய்வோரைத் தாழ்வு சொல்வது. 40. சுத்த ஞானிகளைத் தூஷணம் செய்வது. 41. தந்தை தாய் மொழியைக் தள்ளி நடப்பது. 42. தெய்வம் இகழ்ந்து செருக்கு அடைவது. – மனுமுறை கண்ட வாசகம்.   ஓம் சக்தி நன்றி சக்தி ஒளி 1991 ஜூலை பக்கம் 57- 59.  ]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here