சித்திரை பெளர்ணமி வேள்விக் கலசங்கள், விளக்குகள்‏

<!  வைத்த பிறகு தேங்காய் உடைத்து கற்பூர ஆராதனை காட்டி எலுமிச்சம் பழம் பிழிந்து திருஷ்டி சுற்றிக் கழித்த பின் ஆழமான கடலில் யார் கைக்கும் கிடைக்காதவாறு அக் கடலில் செலுத்திவிட்டு வந்துவிட...

தெறிப்புகள்

கவிதைகள்