ஓம் ஊனை உருக்கும் உயர்வே போற்றி ஓம் !

1008 போற்றி மலர்கள் விளக்க உரை நூல் பக்கம் – 253 + 254

]]>