ஓம் வானில் கலப்பை வைத்தாய் போற்றி ஓம் !

1008 போற்றி மலர்கள் விளக்க உரை நூல் பக்கம் – 261

]]>