இறைவன் ஒருவன் தான் நம்மை காப்பாற்ற முடியும் !

0
1466