பரம்பொருளான அன்னை ஆதிபராசக்தி (ஆன்மிககுருஅருள்திருபங்காரு அடிகளார் அவர்கள்) தங்க ரதத்தில் சித்தர் பீடத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிகழ்வு.