அன்னை ஆதிபராசக்தியின்(ஆன்மிககுரு அருள்திரு பங்காருஅடிகளார் அவர்களின்)1008 மற்றும் 108 மந்திரங்களை படிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.

அன்னை ஆதிபராசக்தியின்(ஆன்மிககுரு அருள்திரு பங்காருஅடிகளார் அவர்களின்)1008 மற்றும் 108 மந்திரங்களை படிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.

Posted by Thiruvadi Malargal திருவடி மலர்கள் Sakthi Yugam on Tuesday, 10 September 2019