ஓம்சக்தி! இந்நிகழ்ச்சியில் zoom வாயிலாக இணையவும். Meeting Id : 886 3296 5719 Password : 34836

நாள்: பிப்ரவரி 6
நேரம் : இந்திய நேரம் மாலை 7:30 மணிக்கு