குழந்தையின் அன்புக்காக நேரில் வந்த அருள்திருஅம்மா அவர்கள்!

உண்மையான அன்புக்கு அம்மா ஒடி வருவாங்க. இதற்கு இந்த சித்தாடல் காட்சி: என் பெயர் நித்யா. என் குழந்தைகயின் பெயர் விசாலினி. நான் 15 வருடமாக அம்மா அவர்களை வணங்கி தொண்டு செய்து வருகிறேன்....

தெறிப்புகள்

கவிதைகள்