“ஒருவரை ஏளனம் செய்ய கூடாது.அவ்வாறு செய்தால் அதற்குரிய பலன் நாளை கிடைக்கும் எனதில்லை.இப்பொழுதெல்லாம் அடுத்த நிமிடமே அதற்கான பதிலும் பலனும் கிடைக்கும்,”

-பங்காருஅம்மா