எல்லாம்நானே!

0
1335

இனிப்பும்நானே கசப்பும்நானே் ! நல்லதும்நானே கேட்டதும்நானே! ஆன்மபரிபக்குவம் ஏற்பட்டால் தான் இதுபுரியும் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் வீண் போவதில்லை”

அன்யைைின்அருள்வாக்கு

]]>