என்னை வெறும் படம் என்று எண்ணாதே. அதில் நான் உயிரோட்டமாக இருக்கிறேன்!

0
807