*- ஆன்மிக குரு அருள்திரு பங்காரு அடிகளார் அருளிய குரு உபதேசம்

]]>