“ஏன் பிறந்தோம்? ஏன் வளர்ந்தோம்? எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? வாழ்க்கையின் இறுதியை நோக்கி ஏன் போய்க்கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் எண்ணங்கள் அப்போதும் மனிதன் மனத்தில் இருக்க வேண்டும்.” குரு உபதேசங்கள்.

]]>