1008 போற்றி மலர்கள் விளக்க உரை நூல் பக்கம் – 255 + 256

]]>