மிருகங்கள் புல்வெளியில் புரண்டு

நல்ல முறையில் வாழ ஆன்மா தேவைப்படுகிறது.

அன்னையின் அருள்வாக்கு
]]>