ஆன்மிககுரு அருள்திரு பங்காரு அடிகளார் “அம்மா” அவர்களின் அவதாரப் பெருமங்கல விழா

0
1226
நம் கருணைக் கடல்
ஆன்மிக குரு அருள்திரு அம்மாவின் அவதார பெருமங்கல விழாவில் அம்மாவின் பொற்பாதங்களை வணங்கி அன்னையின் அருளாசியை வேண்டுவோம்.
குருவின் அவதாரத் திருநாளில் குருபாத தரிசனம் கோடி புண்ணியம்