காலம் வெள்ளி / 24-11-2017  மாலை 06.30 மணி தொடக்கம் 09.30 மணி வரை (நவராத்திரி) இடம் 3 Pincott Road London SW19 2XF  Nearest Tube Station: South Wimbledon Opposite to Adchaya Restaurant   தொடர்புகுளுக்கு 077 2793 5063  

அனைவரும் வருக! அன்னையின் அருளில் திளைக!

ஓம் சக்தி!

]]>