நன்றி: சக்தி ஒளி விளக்கு -1 சுடர் 11 (1982) பக்கம்: 8-16

]]>