சுய நலப் பேர்வழிகள் ” தனக்காகவே எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொள்பவனுக்கு நிம்மதி இருக்காது. ”

]]>