தமிழ் புத்தாண்டில் அம்மாவின் அருள்வாக்கு துளிகள் சில.

ஓம் சக்தி.

]]>