இருபது பேரில் இரண்டு பேருக்கு மட்டுமே அருள்

ஆதிபராசக்தி அருள்வாக்கு

]]>