*”தாய்ப்பறவை தன் குஞ்சுகளைப் பராமரிப்பது போல இந்தக் கலியுகத்தில் உங்களையெல்லாம் காப்பாற்றிக் கொண்டு வருகிறேனடா மகனே!”.*

-அன்னையின் அருள்வாக்கு.

 

குருவடி சரணம்.
திருவடி சரணம்.