அருள்திரு. அம்மாவை வரவேற்கும் செவ்வாடை பக்தர்கள்

0
121

மேல்மருவூர் சித்தர் பீடம் வந்தடைந்த நமது அருள்திரு. அம்மாவை வரவேற்கும் பள்ளிக்குழுமங்களும்
செவ்வாடை பக்தர்களும் வரவேற்கும் அன்பு காட்சி