மேல்மருவத்தூர் வேப்பமரத்தடியில் பெற்ற தியான அனுபவம்