லண்டன் ஈஸ்ர்ஹாம் மன்றத்திலும் கூட்டு வழிபாடு

0
1736

மேல்மருவத்துர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் மகா கூட்டு வழிபாடு நடைபெற்ற் தருனத்தில் லண்டன் ஈஸ்ர்ஹாம் மன்றத்திலும் கூட்டு வழிபாடு நடைபெற்றது.

மேல்மருவத்துர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் மகா கூட்டு வழிபாடு நடைபெற்ற் தருனத்தில் லண்டன் ஈஸ்ர்ஹாம் மன்றத்திலும் கூட்டு வழிபாடு நடைபெற்றது.

Posted by London EastHam Mandram on Tuesday, 1 September 2020