மதச்சார்பற்ற இயக்கம்: – “ஆதிபராசக்தி இயக்கம் போன்ற மதச்சார்பற்ற இயக்கம் இல்லாவிட்டால், உலகத்தில் குலக்கொடிகளும், கொலைக் கொடிகளும் தான் பறக்கும்.
மனித நேயம் தான் இங்கு போற்றப்படுகிறது.”

அன்னையின் அருள்வாக்கு